barber-nicholas-tavern-yarmouth02.jpg

St Nicholas Tavern, St Nicholas Rd.