barber-nicholas-tavern-yarmouth02.jpg

St Nicholas Tavern, Great Yarmouth, Norfolk,UK